indkaldelse til generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 i club Klondyke

afholdes forud for koncerten d. 23. Januar 2019 kl. 17.30-19.00

Generalforsamlingen afholdes på

CAFE´ STAFETTEN

Gunnar Nu Hansens Plads 9, 2100 Kbh. Ø.

(Stafetten ligger skråt overfor Krudttønden, på den anden side af parkeringen)

 

OBS:

DELTAGELSE VED GENERALFORSAMLING ER KUN FORBEHOLDT HELÅRS-MEDLEMMER 2018

(ALTSÅ FOLK MED ÅRSKORT)

 

 

A.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

B.Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

C.Generalforsamlingen bekendtgøres (Hjemmeside og facebook)

D.Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

E.Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 25% af de fremmødte anmoder herom.

F.Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.

G.Lovligt indvarslet Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

H.Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

 

 

Ordinær generalforsamling afvikles efter vedtægternes dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Valg af referent

3.Valg af revisor og 1 revisorsuppleant

4.Årsberetning

5.Årsregnskab

6.Indkomne forslag (her foreligger bestyrelsens forslag til kontingentstigning og stigning af entre´ betaling – se herunder)

7.Budget for næste år – herunder endelig fastsættelse af medlemspriser/ entre´- priser

8.Valg til bestyrelse og valg af 2 suppleanter

9.Eventuelt:

 

 

OBS : Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Evt. forslag fremsendes til formand Jørgen Thorup på mail: j2rup@icloud.com

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Forslag fra bestyrelsen om kontingentforhøjelse.

 

Motivering: Forslaget er foranlediget af, at der bliver usikkerhed om statsstøttens fortsatte eksistens på det tidligere niveau. F.eks. blev vi i slutningen af året meddelt, at støtten var skåret ned til det halve.

Dette blev omgjort i allersidste øjeblik, da finansloven var vedtaget, og vi blev ført tilbage til tidligere status.

Det er en slingrekurs, vi må ruste os imod.

 

forslaget er ligeledes foranlediget af, at udgifterne til præsentation og catering af hele 2 bands pr. aften jo IKKE er blevet billigere. Musikertariffen (som vi jo, som støttet spillested, SKAL betale) er steget flere gange i foreningens levetid, uden at kontingentet er steget.

 

1)Det foreslås at kontingentet for et år stiger til kr. 1200, -

2)Det foreslås at tre klips (minimedlemsskab) nu skal koste 450, -

 

Forslag fra bestyrelsen om stigning af entre´ i døren uden medlemskort

 

Det foreslås at entreen stiger til kr. 180, -

 

(alle forhøjelser afspejler en 20 % forhøjelse)