Referat generalforsamling og extraordinær generalforamling 2021

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021, samt EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING I CLUB KLONDYKE d. 17. nov. 2021 – afholdt i Teatersalen i Krudttønden.

Til GF deltog 17 medlemmer, samt størstedelen af bestyrelsen.

 


Den ordinære generalforsamling afvikledes ifølge vedtægterne, dog med den ændring, at der blev flyttet rundt på pkt. 4 og 5, hvorefter dagsorden kom til at se således ud:


1. Valg af dirigent – John Halse valgt.

John Halse kunne konstatere at GF var rettidigt varslet og derfor lovligt indkaldt.

2. Valg af referent
- Eva Stanley Halse

3. Beretning fra formand - Ivan Pedersen (beretning vedlagt)

4. Indkomne forslag og afstemning herom:


Der var indkommet ét forslag, nemlig fra bestyrelsen:

Forslag om foreningens ophør pr. 31. december 2021:

Club Klondykes bestyrelse fremsætter i enighed følgende forslag til afstemning ved GF d. 17-11-21

Efter grundig overvejelse og diskussion har bestyrelsesmedlemmer, der er på valg ved denne GF, besluttet sig til ikke at genopstille.

Den del af bestyrelsen, der ikke er på valg, har i samme åndedrag besluttet at anmode om pr. 31-12-2021 at fratræde som bestyrelsesmedlemmer.

Dette forhold er udtryk for at bestyrelsen samlet - igen efter grundig overvejelse – mener, at vi er kommet til endestationen for foreningens eksistens. Det er ikke lykkedes at finde personer, med mod på at drive foreningen videre, og vi beder derfor Generalforsamlingen anerkende dette forhold ved at stemme FOR nedlukning af foreningen Club Klondyke.

Ivan uddybede bevæggrunde for bestyrelsens forslag, (ses også uddybet i vedlagte formandsberetning).

Ingen andre af de tilstedeværende ønskede at overtage stafetten, hvorefter forslaget blev sendt til afstemning blandt de fremmødte.

Forslaget blev hér enstemmigt vedtaget.

Der forlanges 2/3 del af alle medlemmers stemme FOR en lukning af foreningen. Da disse ikke var tilstede forlanger vedtægterne desuden forslaget genfremsat til godkendelse på en Ekstaraordinær Generalforsamling.

Der var i den skriftlige indkaldelse til ordinær GF sideløbende indkaldt til Ekstraordinær GF.                           

Efter en kort pause blev der således KORT efter den ordinære GF, afholdt ekstraordinær GF.

Her blev afstemningsresultatet fra den ordinære GF ligeledes enstemmigt bekræftet.


5. Fremlæggelse af årsregnskab 2020

Regnskab 2020 blev godkendt.


Da bestyrelsens forslag om ophør, blev foreløbig vedtaget, udgik dagsordenpunkterne.

6.Valg af revisor og 1 revisorsuppleant 

7. Budget for næste år
)

8. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter


9. Eventuelt:

Under eventuelt blev der fra flere af de fremmødte, udtrykt stor beklagelse og tristhed over klubbens ”endeligt”. Men samtidig forståelse for bestyrelsens beslutning – set i lyset af hvad formandens beretning indeholdt ”om tingenes tilstand”.

 

Forslag om foreningens ophør pr. 31. december 2021 blev endeligt vedtaget