Generalforsamlinger

Referat fra Musikforeningen Klondykes 16`generalforsamling d. 23. januar 2018.


Der var fremmødt 34 stemmeberettigede medlemmer .


Formanden Jørgen Thorup (herefter JT), bød velkommen, og der blev budt på sandwich og forfriskninger.

Den udleverede dagsorden blev fulgt.


Punkt 1. Valg af dirigent.

JT foreslog  Carsten Warming som blev valgt.


Punkt 2. Valg af referent.

Finn Andersen blev valgt.


Punkt 3. Årsberetning ved formanden Jørgen Thorup.

Beretningen indsættes her.

Debat.

Til beretningen blev der stillet spørgsmål om antallet af medlemmer. Pr. 1 januar er der 85 medlemmer. Dertil kommer et antal minnimedlemskaber.

Der blev tilkendegivet ros til det gode 2017 program, og formandens omtale af forventningerne til 2018 programmet blev godt modtaget..

Beretningen blev godkendt med akklamation.


Punkt 4. Årsregnskab.

Kasserer Helle R. Uddelte regnskabet, og gennemgik kort de enkelte poster, herunder honorar kunstnerne og entreindtægterne.

Der er et samlet overskud på 2602,02 kr.

Forsamlingen roste regnskabet. Rigtig godt administreret.

Regnskabet blev enstemmig godkendt.


Punkt 5. Budget 2018.

Budgetforslaget blev omdelt og kort gennemgået af Helle R.

Poster og udgifts -og indtægtsniveauer er stort set på niveau med 2017.

Budget 2018 blev enstemmig godkendt.


Punkt 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor Jørgen Segall og revisosuppleant Bina Rasmussen blev genvalgt.


Punkt. 7. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter

Bestyrelsen:

På valg tilbestyrelsen var John Halse, Eva Halse, Ivan Pedersen, Karin Krause og Per Madsen. Alle blev genvalgt.

Bestyrelsessuppleanter.

Som suppleanter blev Jan Nielsen og  Jens Mølgaard foreslået og valgt.


Punkt 8. Eventuelt.

  • Det blev nævnt at salget af vores eget øl  i baren er grundlaget for den husleje vi betaler. Det er derfor vigtigt at vi støtter det mest muligt.
  • Det blev foreslået, at der til koncerterne åbnes for medlemmerne lidt tidligere, både af hensyn til mulighederne for øget salg og for at undgå den megen trængsel der ved indgangen i almindlighed, men i særdeleshed ved julekoncerten. F. eksp. kl. 19.15.

Bestyrelsen vil overveje forslaget.

  • Det blev fastslået at minnimedlemmer stiller op i køen for medlemmer.


Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for det gode fremmøde og en god afvikling af generalforsamlingen.

Ref. FinnA.