Indkaldelse Generalforsamling 20. januar 2020

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling i club Klondyke.

KUN FOR MEDLEMMER MED FULDT ÅRS-MEDLEMSSKAB i 2019

NB: MINI-MEDLEMSSKABER GIVER IKKE ADGANG OG STEMMERET VED FORENINGENS GENERALFORSAMLING


Mandag d. 20 januar kl. 17.00 og forventes afsluttet ca. kl. 19.

 

Cafe Stafetten

Gunnar Nu Hansens plads 9

2100 København Ø (skråt overfor Krudttønden)


Generalforsamling afvikles ifølge vedtægterne.

____________________________________

§ 10 Generalforsamling

A: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

B: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

C: Generalforsamlingen bekendtgøres (blad, hjemmeside, eller fremsendes)

D: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

E: Afstemning foregår ved håndsoprækning.

Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 25% af de fremmødte anmoder herom.

F: Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Lovligt indvarslet Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

G: Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

H: Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende: 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant

 4. Årsberetning

 5. Årsregnskab

 6. Indkomne forslag

 7. Budget for næste år

 8. Valg til bestyrelse og af 2 suppleanter

 9. Eventuelt:  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

J: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder anledningen hertil og skal tillige finde sted, når mindst 25% af medlemmerne skriftligt begærer det.  

 

 

Vedr. pkt. 6: foreligger der forslag fra bestyrelsen til følgende 2 ændringer af vedtægternes ordlyd.

 

 • GF bedes godkende ny formulering af § 6 afsnit G til følgende ordlyd:

 

G: Foreningen tegnes overfor juridiske enheder af formand og næstformand, - men over for bank af to i forening blandt kasserer, formand, næstformand eller et bestyrelsesmedlem.

 

Forslag til ændret ordlyd af §10 afsnit C til følgende ordlyd

 

C: Generalforsamlingen bekendtgøres på face-book og hjemmeside, eller via mail.

 

 • Stiftelse af ny forening. Vi anmoder om GF´s godkendelse af stiftelse af en støtteforening for club Klondyke.

Foreningens navn: ”Club Klondykes Venner”

Støtteforeningens vedtægter kan rekvireres inden GF og vil blive fremsendt ved henvendelse til Ivan Pedersen via Messenger.

Den nye forening får samme bestyrelse som club Klondyke.

 

Foreningen stiftes for at dele club Klondykes økonomi i to.

Den ene del er økonomien fra omsætningen i døren.

Den anden del – som støtteforeningen efter stiftelse skal tage sig af - er varetagelse af bardriften. En forening med en omsætning under kr. 50.0000 - skal IKKE momsregistreres.

 

DESUDEN behandling af evt. rettidigt indkomne forslag fra medlemmer.

 

Vedr. pkt. 8. Valg til bestyrelse:

På valg er: John Halse, Eva Halse, Ivan Pedersen, Karin Krause Madsen, Per Madsen (alle er villige til genvalg)

 

Der er desuden valg af to suppleanter.

 

OBS: Man kan på GF - uden forudgående varsel - stille op til valg til en bestyrelsespost eller til en suppleantpost i foreningen.

 

 

NB:

Der er desværre ikke mulighed for bespisning på foreningens regning – så den del må I selv sørge for (enten før eller efter GF)

 

 

VEL MØDT