Referat Generalforsamling 20 januar 2020

 

Referat af Generalforsamling 2020 i Club Klondyke

afholdtes forud for koncerten d. 20. januar.

på ”Cafe Stafetten” - Gunnar Nu Hansens Plads

 

Efter en kort velkomst fra formanden Jørgen Thorup, foreslog han Karin Krause til valg til dirigent, og forsamlingen applauderede.

Karin konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt og gik i gang med dagsordenen.

 

 

 

 1. Valg af dirigent: Karin Krause blev valgt, og foreslog Ivan Pedersen til referent. Dette blev godkendt af forsamlingen
 2. Valg af referent: Ivan Pedersen blev valgt til referent.
 3. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant. Dirigenten foreslog dette punkt flyttet til efter pkt. 8. Dette blev accepteret af forsamlingen.
 4. Årsberetning: Formanden aflagde årsberetning, som blev modtaget med akklamation. Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger til formandens beretning, men idet de indlæg, der kom fra salen, alle handlede om medlems til- og afgang og økonomi i den forbindelse, blev indlæggene derfor henvist til debatten om samme under eventuelt.
 5. Årsregnskab. Marianne fremlagde og redegjorde for regnskabet, og takkede for to væsentlige donationer, henholdsvis fra DAF og fra Embedsmands-foreningen, samt muligheden for at overføre i alt kr. 14.879, - fra 2018 havde gjort det muligt at komme ”i land” ved udgangen af 2019 med et mindre overskud på ca. kr. 1.389, - (trods løn til alle sangere ved Juleshowet). Regnskabet blev godkendt af forsamlingen med den forudsætning, at den kritiske revisors gennemsyn af regnskabet ikke gav anledning til bemærkninger.
 6. Indkomne forslag: der lå to forslag fra bestyrelsen.                                                                                                                                  Forslag 1, handlede om ændring af ordlyd i vedtægterne (se indkaldelsen)                                                                                                    a) under tegningsret for foreningen overfor juridiske myndigheder, og over for bank, hvor en ny formulering, der i højere grad muliggør den daglige drift med kassererens udfarende og aktiv i banksager blev godkendt af forsamlingen. b) Desuden blev en ny formulering af vedtægterne vedr. offentliggørelse af indkaldelse til GF (efter nogen debat) godkendt af forsamlingen. Godkendelsen af disse vedtægtsændringer skal bekræftes af en ekstraordinær GF snarest mulig.                                                                                                                                              Forslag 2 ændrede sig i forløbet fra at være en anmodning om GF´s godkendelse af dannelse af en venskabsforening, til at blive en orientering om,at dannelse af en sådan forening havde fundet sted.
 7. Budget for næste år: Budgettet blev runddelt til information, og efter diskussion om et måske manglende ambitionsniveau, blev der nikket til budgettet, som det konservative styringsinstrument, der skulle forhindre, at vi endte i samme situation som de to foregående år, med hul i kassen op imod årsafslutningen.
 8. Valg til bestyrelse og valg af 2 suppleanter: De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, var villige til genvalg, og da der ikke var modkandidater, blev de opstillede bestyrelsesmedlemmer genvalgt med akklamation. Til suppleantvalget trak Jan sit kandidatur, mens Jens Mølgaard (ikke tilstede) Marianne Dollerup Stenz samt Jakob Stenz alle stillede op til valg. De to sidstnævnte blev valgt til suppleanter ved håndsoprækning og akklamation.
 9. Valg af kritisk revisor og 1 revisorsuppleant Både kritisk revisor og suppleanten var villige til genvalg, og blev genvalgt med akklamation. (Kritisk revisor havde dog den bemærkning, at han gerne ville have muligheden for at være kritisk FØR snarere end efter GF).
 10. Eventuelt:  Diskussionen tog afsæt i formandsberetningens punkt om svigtende interesse fra publikum fra gaden og et svagt dalende medlemstal af fuldgyldige årsmedlemmer, og den deraf følgende pressede økonomi. Formanden havde lagt op til, at bestyrelsen havde brug for – og glædede sig til konstruktive inputs fra forsamlingen til imødegåelse af denne triste tendens. Det interessante midt i bestyrelsens bekymring var, at tidligere bestyrelsesmedlem Lars Kafton kunne meddele, at han på tidligere tidspunkter i foreningens eksistens, syntes han havde oplevet meget værre økonomiske tilstande i foreningen, end dem, han observerede lige nu og her. Kafton mente egentligt ikke, vi havde så meget at pibe over p.t. Der fremkom under diskussionen en række synspunkter fra salen, og her oplistes i tilfældig orden en række af dem.
 • Visse personer (f.eks. par) kunne godt kunne mene, at en pris på kr. 180 pr. person i entre, sammen med indkøb af et par øl i aftenens løb, sagtens kunne opleves dyrt – især når man ikke vidste, hvad man gik ind til.
 • Én foreslog, at man, hvis man var lykkedes med at lokke en nabo, som ikke var medlem, med til koncert, kunne love vedkommende, at køb af en billet ved kassen inkluderede den første fadøl. En anden foreslog, at man som medlem skulle kunne tage en gæst med til et enkelt arrangement for f.eks. 100 kr. For at vise vedkommende, hvad Klondyke drejede sig om.
 • Eva Stanley Halse anførte, at man måtte indse, at minimedlemskaber overtog for nogle af de ellers normalt fulde årsmedlemskaber, når folk indså, at de alligevel ikke kunne nå at være med til hele sæsonen koncertrække.
 • At kende sin lus på travet, kunne blive en fordel i markedsføring, altså et forslag om at skrive postnummeret ned ved hvert billetsalg i døren, så man vidste lidt om, hvem der egentlig kom som koncertgæster uden at være medlem, for at sætte PR offensivt ind i de områder.
 • Man kunne finde frem til miljøer i omegnen af Kbh. hvor musikinteressen var mere udtalt end blot i alm. offentlighed - eks. musikskoler, biblioteker, andre sammenhænge, hvor musik spiller en rolle, og så hænge plakater op, der kunne få folk til at komme til koncerterne.
 • Én mente at Klondyke koncertlokalet kunne opleves meget trangt, bl.a. måske grundet cafe´- bordene, som vedkommende sagtens kunne undvære, og som han mente ville give mere plads til f.eks. folk som kom efter koncerten, var gået i gang - og i det hele taget ville give mere albuerum.
 • Der blev diskuteret om tendensen til, at det ofte er den samme ugedag, der spilles på - i år rigtigt mange onsdage - ikke er heldig for folk med andre interesser end Klondyke, og at man ville foretrække igen at skifte mellem mandag, tirsdage og onsdage.
 • Der blev fra flere sider udtrykt utilfredshed med, at Club Klondyke i kraft af det nyetablerede samarbejde med henholdsvis ”Bag Duggede Ruder” i Tåstrup og ”Lytteriet” i Nyborg, af og til lå sidst i rækkefølgen af afviklede koncerter, og derfor risikerede, at hemmeligheden omkring de medvirkende blev brudt - ELLER at Klondykes koncert lå først i rækkefølgen af koncerter, og at man derfor måtte pålægge sine publikummer at ”holde mund” indtil alle tre koncerter var afviklet. I det hele taget ønskede flere, at ”moder-foreningen” skulle beholde sine oprindelige privilegier med første koncert og retten til at tale om det oplevede.  Her rejste lederen af BDR i Tåstrup, Lars Thordahl sig og indvendte stilfærdigt, at man selvfølgelig i et sådant samarbejde måtte veje fordele og ulemper op imod hinanden, og at han for sin del mente, at fordelene ved tre foreningers samlede henvendelse til kunstnerne langt oversteg ulemperne ved problemer med hemmeligholdelse. Han kunne desuden berette, at BDR nu havde 175 medlemmer, der alle tegnede 1200 kroners medlemskaber umiddelbart efter Julekoncerten (eller deromkring) så man – sammen med kommunestøtten (BDR får intet fra staten) - ved årets start havde 240.000 stående på kontoen. De opererede i Tåstrup ligesom Klondyke med minimedlemskaber, samt at man kan købe et gæstemedlemskort, og invitere forskellige personer fra gang til gang med til koncerterne via dette kort.

  Hanne Børsen fra Lytteriet i Nyborg kunne berette, at de havde svært ved at få det til at hænge sammen med deres 93 medlemmer, fordi de stort set ingen kommunal eller statslig støtte modtog og havde en dyr husleje på spillestedet Bastionen. De er selvfølgelig glade for deres 93 medlemmer, men har hårdt brug for flere, for økonomien er stram med deres kun 1000 kr. i kontingent, så de overvejer at flytte hele menageriet til Nyborg Gymnasium. Her har man forskellige initiativer, der handler om at vinde medlemmer. Man prøver at få fat i nye publikummer ved at tillade et medlem, der ikke selv kan komme en aften, at låne sit medlemskort ud til en anden, der SÅ kan komme. Man opererer ligeledes med mini-medlemskaber, og deler også flyers ud til butikker på gågaden, på skoler og biblioteker. Hanne, der er marketinguddannet, laver også indsatser over for virksomheder, og tilbyder rabatter til en virksomheds ansatte, ansøger kulturfonde, samt arbejder med at forsøge at skaffe andre eksterne sponsorer.


  Der var flere forslag fra salen, som sammen med ovenstående vil blive diskuteret ved førstkommende bestyrelsesmøde.

   

   

  Formanden takkede herefter for fremmødet, for god ro og orden i forsamlingen, samt dirigenten for mødeledelse og afsluttede GF med ønsket om flere gode Klondykesæsoner.

   

   

  Referent Ivan P.

  Besser 21.januar .2020