REFERAT 23. januar 2019


CLUB KLONDYKE 23. januar 2019

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

 

 

1) VALG AF DIRIGENT:

Karin Krause blev valgt som dirigent, og hun kunne fra start meddele de fremmødte at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt, efter reglerne og derfor lovlig.

 

2) VALG AF REFERENT:

Ivan Pedersen blev valgt til referent.

 

3) VALG AF REVISORER:

Jørgen Segall havde grundet fravær meddelt inden GF at han gerne genopstillede til kritisk revisor, ligesom revisorsuppleant Bina Rasmussen gerne ville genopstille. Der var ingen modkandidater og begge blev genvalgt med akklamation.

 

4) ÅRSBERETNING FOR 2018

(se under dette pkt. på hjemmesiden)


5) ÅRSREGNSKAB

Helle Rye, der har meldt ønske om ophør som kasserer, gennemgik i store træk årsregnskabet, der, hvis ikke der havde været midler til at overføre fra året før, og hvis der ikke i sidste øjeblik var blevet tilført midler fra DMF og DAF, ville have udvist et reelt underskud. Nu udviste regnskabet så et mindre overskud lydende ca. 6.000,00. Regnskabet blev taget til efterretning med akklamation.

 

6) INDKOMNE FORSLAG.

 

A) 

Der forelå motiveret forslag fra bestyrelsen, rettidigt udsendt sammen med indkaldelsen, om en kontingentforhøjelse fra årlige 1000 kroner til nu årligt 1200. Alle øvrige satser for adgang blev foreslået hævet med samme 20%. Der var i denne anledning kun få meningsudvekslinger, hvorunder der ba. Blev nævnt at kontingentet uændret havde lydt på samme beløb i en årrække, hvor minimumstariffen for musikerne var steget ca. hvert andet år. Kontingentforhøjelsen blev vedtaget med håndsoprækning, næsten enstemmigt.

 

B)

Der var ligeledes rettidigt indkommet et forslag fra et medlem Bo Fredsøe om problemerne med IKKE rigtigt at opleve sig sær-behandlet som MEDLEM i forbindelse med adgang til koncertlokalet. Se forslaget herunder.

Forslaget:

Medlemmer lukkes ind i tidsrummet 19.30-19.45, og der sælges ikke entrebillet eller minimedlemskort i dette tidsrum. Andre gæster har adgang fra 19.45

Begrundelse:

Medlemmerne bør tilgodeses først inden hvert arrangement ved at kunne tilgå lokalet som de første, så der ikke opleves en trængsel om pladserne. Medlemmer ved således, at når de møder frem ½-time før, kan de være rimeligt sikre på at få en plads.

Det vurderes ikke at skulle få en negativ indflydelse på salget af løse billetter og mini-medlemskort.

……

Forslaget affødte en del debat, hvor både repræsentanter fra bestyrelsen, der normalt har ansvaret for døren gjorde synspunkter gældende, ligesom forslagsstilleren selv uddybede sit forslag.

Her var ikke nogen afstemning, men forslagsstilleren blev bakket op af mange blandt de fremmødte, og det endte med at bestyrelsen lovede – igen igen - at diskutere om procedurerne ved indgangen kunne forbedres.

Ivan Pedersen foreslog følgende på bestyrelsens vegne:

Begge døre til koncertlokalet skal i brug og være tydeligt afmærkede for kø af medlemmer og for kø af folk ”fra gaden” altså: ikke medlemmer.

Der skal anskaffes en tov-adskillelse mellem de to døre, hvor på den ene side af tovet alene medlemmer får adgang kl 19.30 gennem den højre dør, der, som den eneste, åbnes på nævnte tidspunkt.

Når alle i medlemskøen er lukket ind, åbnes den anden dør for ikke medlemmer, gæster af medlemmer - og folk, der ønsker at købe mini-medlemskab. Denne dør kan dog ikke holdes lukket længere end til 19.40

Således kan medlemmer, der er fremme kl 1930 være sikker på at få en plads. Derimod kan medlemmer, der møder ind kl 1950 IKKE regne med at få en af de gode pladser.

 

7) BUDGET 2019:

Der forelå ikke noget budget, idet vi ikke har kunnet lave et nogenlunde retvisende, da vi afventede vedtagelsen af kontingentforhøjelsen (der vil påvirke budgettallene betydeligt) Et budget vil efter denne generalforsamling blive opstillet hurtigst muligt og vil blive tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

 

8) VALG TIL BESTYRELSEN:

De fra bestyrelsen, der var på valg: Søren Skov, Helle Rye, Jørgen Thorup, Kirsa Thorup, Anette Tinghus var alle villige til genvalg, og idet der ikke var modkandidater, blev den ”unge halvdel” af bestyrelsen genvalgt med akklamation.

De to bestyrelsessuppleanter, der blev valgt ved forrige GF , nemlig  Jens Mølgaard og Jan Nielsen   var begge villige til genvalg, og havde ingen modkandidater, så de blev ligeledes genvalgt med akklamation.

 

9) Under eventuelt præsenterede Jørgen Thorup, Marianne Dollerup Stenz som den kvinde, der har lovet at lægge et stykke arbejde i at forestå kassererjobbet efter Helle Rye, som formanden takkede særskilt for sin indsats igennem 2 år. Marianne rejste sig og fortalte forsamlingen lidt om sig selv, og blev budt velkommen med klapsalver.


10) Dirigenten afsluttede GF med at takke de fremmødte for god ro og orden.

 

Mødet hævet.