Vedtægter

FORENINGENS VEDTÆGTER

 

             §1 Navn & hjemsted

   A: Foreningens navn er CLUB KLONDYKE

   B: Foreningens hjemsted er KØBENHAVNS KOMMUNE – pt. Krudttønden på Østerbro. 


§2 Formål

   Foreningens formål er på almennyttig og velgørende vis at drive en klub og skabe dialog mellem et lyttende, musikalsk nysgerrigt og

   interesseret, voksent publikum, der ikke i tilstrækkeligt omfang kan få disse interesser opfyldt i andre tilbud, ved mindst 6 årlige arrangementer.   


§3 Medlemmer

   A: Foreningens aktiviteter henvender sig i første række til voksne mennesker med interesse for musikalske oplevelser.

   B:  Alle der kan tilslutte sig foreningens formål, kan søge optagelse som medlem, efter indstilling fra et medlem og bestyrelsens godkendelse.  


§4 Kontingent

   Kontingent og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen. 


§5 Udelukkelse

   A: Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses medlemskabet.

   B: Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. 


§6 Foreningens ledelse

   A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse.

   Bestyrelsen skal udgøres af mindst 6 (seks) medlemmer og kan højest udgøres af 10 (ti) medlemmer. 

   Foreningen tegnes af formand og næstformand, - men overfor bank og juridiske enheder af formand, næstformand og kasserer.

   Medlemmer af bestyrelsen sidder i 2 (to) år. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg på

   lige årstal - anden halvdel er på valg på ulige årstal.  

   B: Bestyrelsen konstituerer sig selv

   C: Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter.

   D: Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og er beslutningsdygtig når formand eller i dennes fraværd næstformand og kasserer

   og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

   E: Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg, men udvalgets formand skal være et medlem af bestyrelsen.

   F: Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt der er nødvendigt. 


§7 Regnskab

   Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.  


§8 Forpligtelser

   For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen andre har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser. 


§9 Revision

   A: Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

   B: Der vælges revisorsuppleant.


§10 Generalforsamling

   A: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

   B: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

   C: Generalforsamlingen bekendtgøres (blad, hjemmeside, fremsendes)

   D: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

   E: Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 25% af de fremmødte anmoder herom.

   F: Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Lovligt indvarslet Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

   G: Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

   H: Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende: 


1.      Valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Valg af revisor og 1 revisorsuppleant

4.      Årsberetning

5.      Årsregnskab

6.      Indkomne forslag

7.      Budget for næste år – herunder fastsættelse af medlemspriser/ indgangspriser for året.

8.      Valg til bestyrelse og 2 suppleanter

9.      Eventuelt:  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest

         8 dage før  generalforsamlingen.


     J: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder anledningen hertil og skal tillige finde sted,

    når mindst 25% af medlemmerne skriftligt begærer det.  


§11 Vedtægtsændringer

    Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige medlemmer stemme for. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, indkaldes til

    ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 


§12 Foreningens opløsning

   A: Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

   B: Til foreningens opløsning kræves 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, indkaldes til

   ekstraordinær  generalforsamling, hvor foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

   C: Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende formål, der ligger i tråd med foreningens formål.   Stiftelsesdokument underskrevet

Frederiksberg den 9. februar 2003


Seneste vedtægtsændring :

 (vedtægtsændring vedr. sammensætning ændret 24.1.2017)


NB: MINI MEDLEMSSKABER GIVER IKKE ADGANG OG STEMMERET VED FORENINGENS GENERALFORSAMLINGER